วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ค่านิยมที่มีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม


            การ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยว่าจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้เพียรพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้แก่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวภาษารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกฎเกณฑ์การ ตั้งชื่อ ให้กับคนไทย เพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะการ ตั้งชื่อ ที่สามารถระบุเพศระหว่างชายและหญิงได้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ เหมือนดังที่เกิดขึ้นในอดีต  เพราะในสมัยโบราณชื่อของบุคคลมักจะไม่สามารถระบุเพศได้เช่น แดง ดำ  จวน  ผิน  แย้ม เป็นต้น
                ด้วยเหตุนี้เองทำให้จอมพลปพิบูลสงครามได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2484 ด้วยเรื่องของหลักการ ตั้งชื่อ บุคคล  โดย ชื่อจริงลูกชาย จะต้องเป็นชื่อที่แสดงออกถึงความเป็นชายอย่างชัดเจน  แสดงถึงความมีอำนาจ  ความเข้มแข็ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของชายชาติทหาร  หรือจะเป็นชื่อของอาวุธที่ใช้ในการทำสงครามก็ได้เช่น  เก่งกล้า  องอาจ  สมชาย  สมเกียรติ  ธนู  กริช เป็นต้น ในส่วนของผู้หญิงก็จะต้อง ตั้งชื่อ ที่แสดงออกถึงความอ่อนหวาน ความสวยงาม ให้ความรู้สึก มีค่า มีเกียรติ อ่อนโยน น่าทะนุถนอม และมักจะแสดงถึงความมีคุณค่า  เช่น  จำปี  ดาวเรือง  กุหลาบ  ทับทิม  พลอย  ไม่เพียงเฉพาะแต่เด็กที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่เท่านั้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็จะต้องเปลี่ยนชื่อให้ทันกับยุคและสมัย  โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลยิ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นในช่วงปีพ.ศ 2484 - 2485 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนชื่อผู้คนในประเทศไทยกันอย่างเอิกเกริก
ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ ชื่อคุณศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ที่ใช้นามปากกาว่า เสนีย์  เสาวพงศ์ ท่านผู้นี้เดิมใช้ชื่อตัวว่านายบุญส่ง  แต่เมื่อจะต้องเข้ารับราชการทหารในยุคของจอมพลปพิบูลสงครามจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อให้แสดงสถานะของความเป็นชายตามกฎหมายในสมัยนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อตัวเป็นนายศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นชื่อที่ท่านได้ใช้ต่อเนื่องมาจงบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเอง
                จะเห็นได้ว่าการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย เริ่มมีบทบาทและความสำคัญตั้งแต่ในสมัยยุคจอมพลปพิบูลสงครามตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  และด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ชื่อที่เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อนได้ถูกใช้ซ้ำๆกันจนกลายเป็นชื่อที่ไม่สามารถแบ่งแยกอัตลักษณ์ของประชากรได้จึงได้มีการคิดหาชื่อใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความหลากหลายแตกต่างและโดดเด่นจากชื่อที่ใช้ในอดีตและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้เราจึงมีตัวเลือกของชื่อที่ให้ทั้งความไพเราะและมีความหมายดีอยู่มากมาย
                ชื่อจริงลูกชาย ชื่อจริงลูกสาว เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะได้เป็นพ่อแม่ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้  ในสมัยก่อนเราไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาคลอดของเด็กได้อย่างชัดเจนจำเป็นที่จะต้องรอให้เด็กเกิดออกมาก่อนจึงจะสามารถเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไปเข้าตำราเพื่อหาชื่อที่เหมาะสมและเป็นมงคลสูงสุดสำหรับเด็ก  แต่ในยุคนี้เราสามารถที่จะกำหนดวันคลอดให้กับทารกได้ด้วยการเลือกวิธีผ่าคลอดทำให้เด็กๆโดนล็อควันเกิดและเวลาตกฟากได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เพราะฉะนั้นวิธีการตั้งชื่อของยุคนี้จึงแตกต่างออกไปจากยุคโบราณเราสามารถที่จะคิดชื่อลูกได้ก่อนถึงเวลาคลอดด้วยซ้ำไป
                นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของวิวัฒนาการในการ ตั้งชื่อ ลูก  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนั่นคือการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่จะแสดงออกถึงคุณลักษณะและความคาดหวังอันดีงามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเด็ก  ชื่อจริงลูกชาย ก็ยังคงที่จะต้องแสดงออกถึงความแข็งแรงเข้มแข็งอำนาจบารมีและความเป็นผู้นำแสงอยู่เสมอ  ในขณะที่เด็กผู้หญิงชื่อจริงก็ยังคงต้องแสดงให้เห็นถึงความสวยงามอ่อนหวานตามเสน่ห์ของสตรีเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศเราไปแล้ว  แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งจะให้คุณสมบัติของการส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะตัวด้วยกุศโลบายของการ ตั้งชื่อ  ใครอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งได้เป็นบัณฑิตได้มีโอกาสรับราชการเป็นเจ้าคนนายคนก็มักจะ ตั้งชื่อ ลูกเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อสื่อถึงการนั้นเช่น  บัณฑิต  ปริญญา  ปราชญ์  เป็นต้นสำหรับผู้หญิงอาจจะเน้นความสวยงามและอ่อนโยนมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีความคาดหวังถึงการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าดีงามในอนาคต เช่น สุดารัตน์  สุนิสา  กุลสตรี  เป็นต้น
                ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความเป็นมาของการ ตั้งชื่อ ลูกที่น่าสนใจ เพราะมันจะแสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อและขนบธรรมเนียมของคนไทยที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังคงกลายเป็นเรื่องสำคัญของการให้กำเนิดชีวิตใหม่ ที่กำลังจะมาเป็นอนาคตอันสดใสของชาติเพราะฉะนั้น ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาวจึงควรจะต้องเป็นชื่อที่เกิดจากความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ชื่อเหล่านั้นจึงจะสื่อความหมายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคนนั้นตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น