แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชื่อจริงลูกชาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ชื่อจริงลูกชาย แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ค่านิยมที่มีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม


            การ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยว่าจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้เพียรพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้แก่สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวภาษารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกฎเกณฑ์การ ตั้งชื่อ ให้กับคนไทย เพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะการ ตั้งชื่อ ที่สามารถระบุเพศระหว่างชายและหญิงได้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ เหมือนดังที่เกิดขึ้นในอดีต  เพราะในสมัยโบราณชื่อของบุคคลมักจะไม่สามารถระบุเพศได้เช่น แดง ดำ  จวน  ผิน  แย้ม เป็นต้น
                ด้วยเหตุนี้เองทำให้จอมพลปพิบูลสงครามได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2484 ด้วยเรื่องของหลักการ ตั้งชื่อ บุคคล  โดย ชื่อจริงลูกชาย จะต้องเป็นชื่อที่แสดงออกถึงความเป็นชายอย่างชัดเจน  แสดงถึงความมีอำนาจ  ความเข้มแข็ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของชายชาติทหาร  หรือจะเป็นชื่อของอาวุธที่ใช้ในการทำสงครามก็ได้เช่น  เก่งกล้า  องอาจ  สมชาย  สมเกียรติ  ธนู  กริช เป็นต้น ในส่วนของผู้หญิงก็จะต้อง ตั้งชื่อ ที่แสดงออกถึงความอ่อนหวาน ความสวยงาม ให้ความรู้สึก มีค่า มีเกียรติ อ่อนโยน น่าทะนุถนอม และมักจะแสดงถึงความมีคุณค่า  เช่น  จำปี  ดาวเรือง  กุหลาบ  ทับทิม  พลอย  ไม่เพียงเฉพาะแต่เด็กที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่เท่านั้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็จะต้องเปลี่ยนชื่อให้ทันกับยุคและสมัย  โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าราชการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลยิ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นในช่วงปีพ.ศ 2484 - 2485 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนชื่อผู้คนในประเทศไทยกันอย่างเอิกเกริก
ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ ชื่อคุณศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ที่ใช้นามปากกาว่า เสนีย์  เสาวพงศ์ ท่านผู้นี้เดิมใช้ชื่อตัวว่านายบุญส่ง  แต่เมื่อจะต้องเข้ารับราชการทหารในยุคของจอมพลปพิบูลสงครามจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อให้แสดงสถานะของความเป็นชายตามกฎหมายในสมัยนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อตัวเป็นนายศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นชื่อที่ท่านได้ใช้ต่อเนื่องมาจงบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเอง
                จะเห็นได้ว่าการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย เริ่มมีบทบาทและความสำคัญตั้งแต่ในสมัยยุคจอมพลปพิบูลสงครามตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  และด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ชื่อที่เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อนได้ถูกใช้ซ้ำๆกันจนกลายเป็นชื่อที่ไม่สามารถแบ่งแยกอัตลักษณ์ของประชากรได้จึงได้มีการคิดหาชื่อใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความหลากหลายแตกต่างและโดดเด่นจากชื่อที่ใช้ในอดีตและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้เราจึงมีตัวเลือกของชื่อที่ให้ทั้งความไพเราะและมีความหมายดีอยู่มากมาย
                ชื่อจริงลูกชาย ชื่อจริงลูกสาว เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะได้เป็นพ่อแม่ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้  ในสมัยก่อนเราไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาคลอดของเด็กได้อย่างชัดเจนจำเป็นที่จะต้องรอให้เด็กเกิดออกมาก่อนจึงจะสามารถเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไปเข้าตำราเพื่อหาชื่อที่เหมาะสมและเป็นมงคลสูงสุดสำหรับเด็ก  แต่ในยุคนี้เราสามารถที่จะกำหนดวันคลอดให้กับทารกได้ด้วยการเลือกวิธีผ่าคลอดทำให้เด็กๆโดนล็อควันเกิดและเวลาตกฟากได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เพราะฉะนั้นวิธีการตั้งชื่อของยุคนี้จึงแตกต่างออกไปจากยุคโบราณเราสามารถที่จะคิดชื่อลูกได้ก่อนถึงเวลาคลอดด้วยซ้ำไป
                นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของวิวัฒนาการในการ ตั้งชื่อ ลูก  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงถือปฏิบัติมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนั่นคือการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ที่จะแสดงออกถึงคุณลักษณะและความคาดหวังอันดีงามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวของเด็ก  ชื่อจริงลูกชาย ก็ยังคงที่จะต้องแสดงออกถึงความแข็งแรงเข้มแข็งอำนาจบารมีและความเป็นผู้นำแสงอยู่เสมอ  ในขณะที่เด็กผู้หญิงชื่อจริงก็ยังคงต้องแสดงให้เห็นถึงความสวยงามอ่อนหวานตามเสน่ห์ของสตรีเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศเราไปแล้ว  แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งจะให้คุณสมบัติของการส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะตัวด้วยกุศโลบายของการ ตั้งชื่อ  ใครอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งได้เป็นบัณฑิตได้มีโอกาสรับราชการเป็นเจ้าคนนายคนก็มักจะ ตั้งชื่อ ลูกเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อสื่อถึงการนั้นเช่น  บัณฑิต  ปริญญา  ปราชญ์  เป็นต้นสำหรับผู้หญิงอาจจะเน้นความสวยงามและอ่อนโยนมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีความคาดหวังถึงการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าดีงามในอนาคต เช่น สุดารัตน์  สุนิสา  กุลสตรี  เป็นต้น
                ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความเป็นมาของการ ตั้งชื่อ ลูกที่น่าสนใจ เพราะมันจะแสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อและขนบธรรมเนียมของคนไทยที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังคงกลายเป็นเรื่องสำคัญของการให้กำเนิดชีวิตใหม่ ที่กำลังจะมาเป็นอนาคตอันสดใสของชาติเพราะฉะนั้น ชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาวจึงควรจะต้องเป็นชื่อที่เกิดจากความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ชื่อเหล่านั้นจึงจะสื่อความหมายที่ดีที่สุดสำหรับเด็กคนนั้นตลอดไป

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ในสไตล์ครอบครัวที่มีเชื้อสายจีน


การ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ในสไตล์ของคนที่มีเชื้อสายจีนถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะวิธีการ ตั้งชื่อ ของคนจีนจะมีแนวคิดและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกับชาวไทยอยู่มากทีเดียว ถ้าใครที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเรามักจะพบวิธีการตั้ง ชื่อลูกชาย และลูกสาวของคนจีนที่มักจะใช้ตัวอักษรซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นในคำทั่วไปหรือไม่ค่อยจะได้ใช้ตัวอักษรเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้หลายคนอาจจะกำลังสงสัยว่าชื่อของคนจีนสื่อความหมายที่ดีในแง่ไหนและจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงชื่อพ่อแม่บรรพบุรุษหรือชื่อสกุลเหมือนอย่างคนไทยหรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกัน
หากจะเปรียบเทียบการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ในแบบของจีนและแบบของชาติตะวันตกต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะฝรั่งมักจะ ตั้งชื่อ ลูกตามเมืองที่เกิดหรืออ้างอิงมาจากชื่อของปู่ย่าตายายที่ลูกหลานให้ความเคารพศรัทธาในความสามารถอันน่าทึ่งนั่นเอง เพราะความเชื่อของกลุ่มชาติตะวันตก มักจะให้ความสำคัญกับการที่จะต้องมีชื่อตัวเองอยู่ในชื่อลูกเพื่อแสดงออกถึงความผูกพันของครอบครัวและยังเป็นชื่อที่ให้รากฐานความมั่นคงกับลูกอีกด้วย 
ถ้าเปรียบเทียบกับการ ตั้งชื่อ ลูกของคนไทยแล้วถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากการตั้งชื่อของจีนและไทยจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการต้องการความหมายที่เป็นมงคลซึ่งพ่อแม่ล้วนหวังให้เกิดขึ้นกับตัวลูกและการดำเนินชีวิตของลูกในอนาคตทั้งสิ้น แต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับการ ตั้งชื่อ ลูกแบบจีนคือการที่คนจีนจะไม่นิยมเอาชื่อของปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษมาเป็นชื่อลูกเด็ดขาด  เนื่องจากความเชื่อของคนจีนให้ความเคารพกับบรรพบุรุษอย่างสูงสุดและบรรพบุรุษจะมีคุณค่ามากเกินกว่าที่จะเอามาเป็นชื่อเรียกกันแบบทั่วๆไป  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเวลาที่เด็กๆจะเรียกชื่อเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีการด่าทอกันบ้างตามประสาเด็กและอาจจะต้องมีการเรียกชื่อต่อท้าย ซึ่งถ้าใช้ชื่อเด็กที่เป็นชื่อของบรรพบุรุษ เมื่อเวลาที่เด็กเอามาล้อเลียนหรือด่าทอกันก็หมายถึงการลบหลู่บรรพบุรุษไปด้วยนั่นเองซึ่งคนจีนถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อประเพณีอันดีงานเกี่ยวกับบรรพชนอย่างร้ายแรง นั่นเอง
นอกจากนี้คนจีนยังไม่นิยมตั้ง ชื่อจริงลูกชาย และลูกสาวให้เหมือนกับคนดังเนื่องจากคนจีนมีแซ่ที่จะต้องยึดมั่นไว้ตลอดชั่วอายุ และจะต้องนำแซ่บมาเป็นชื่อแรกก่อนที่จะเรียกตามด้วยชื่อตัวเอง เพราะฉะนั้นต่อให้ ตั้งชื่อ เลียนแบบชื่อคนดังเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าชื่อที่คนจีนตั้งให้กับลูกนี้เป็นชื่อที่ลอกเลียนมาจากชื่อคนเหล่านั้นนั่นเอง เช่นพ่อเป็นคนที่ชอบกีฬาบาสเกตบอล และชอบดาวเด่นที่ชื่อเหยาหมิง  แต่ด้วยแซ่ของสกุลคือแซ่เฉินเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะตั้งชื่อลูกก็ไม่สามารถที่จะ ตั้งชื่อ ว่าเหยาหมิงได้ จำเป็นที่จะต้องคงเอาไว้เฉพาะคำว่าหมิงและใส่เฉินซึ่งเป็นเส้นอำนาจกลายเป็น ชื่อลูกชาย คือเฉินหมิง ซึ่งฟังดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวเด่นบาสเกตบอลที่พ่อชื่นชอบเลยแม้แต่น้อย  นั่นจึงเป็นข้อจำกัดที่คนจีนไม่สามารถจะ ตั้งชื่อ เลียนแบบคนดังหรือบุคคลที่พ่อแม่ชื่นชอบได้นั่นเองนอกเสียจากว่าคนดังและสกุลของตัวเองจะเป็นแซ่เดียวกันหรืออาจจะเป็นแซ่ที่พ้องเสียงซึ่งเมื่อเรียกชื่ออาจจะให้เสียงที่เหมือนกันแต่ความหมายอาจจะแตกต่างกันตามแซ่ของแต่ละตระกูลนั่นเอง
คนจีนมักจะ ตั้งชื่อ ให้กับลูกตามความหมายของตัวอักษรเป็นหลัก  และไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงจากชื่อพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ  แต่คนจีนมักจะเลือกการ ตั้งชื่อ ให้กับลูกตามตัวอักษรที่เป็นมงคลหรือเป็นตัวอักษรที่สื่อความหมายในทางที่ดี  ซึ่งตัวอักษรเหล่านี้มักจะเป็นตัวอักษรที่เขียนยากและไม่ค่อยเห็นการใช้งานทั่วๆไป นอกจากนี้บางตัวยังเป็นอักษรโบราณด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังเป็นอักษรโบราณที่ให้ความหมายดีที่สุดเช่นกัน 
                มาในส่วนของการตั้งชื่อเล่น ชื่อเล่นสำหรับคนจีนเป็นชื่อเฉพาะที่เอาไว้เรียกกันในครอบครัวเท่านั้นหรือจะเอาไว้เรียกเฉพาะกับคนที่สนิทสนมมากๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหากจะพูดไปแล้วชื่อเล่นของแต่ละคนอาจจะเป็นเพียงแค่ฉายาที่เอาไว้เรียกกันในครอบครัวซึ่งไม่ใช่ชื่อที่จะใช้ในพื้นที่สาธารณะ  ดังนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อความหมายใดๆหรือไม่จำเป็นที่จะต้องทันสมัยที่สำคัญกว่านั้นมันอาจจะถูกเรียกเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นเด็กเท่านั้นเองแต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทุกคนล้วนใช้ชื่อแซ่จริงของตัวเองเป็นชื่อตัวทั้งสิ้น แต่สำหรับคนในครอบครัวก็ยังคงเรียกติดปากด้วยฉายาเหล่านั้นนั่นเอง
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของจีนไทยและฝรั่งล้วนให้ความสำคัญกับการ ตั้งชื่อ ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้การ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ก็ยังเป็นลักษณะเด่นที่ทุกๆชาติเลือกใช้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้น ชื่อจริงลูกชาย ลูกสาวทุกข์ชื่อล้วนจะต้องสื่อความหมายที่ดีที่สุดสำหรับตัวเด็กและจะต้องเป็นชื่อที่เกิดจากความภาคภูมิใจของพ่อแม่ร่วมด้วยนั่นเอง

เหตุผลแห่งการ ตั้งชื่อ เล่น 2 พยางค์ เทรนด์ยอดฮิตสำหรับเด็กยุคดิจิตอล


            การตั้ง ชื่อลูกชาย หรือหญิง ในยุคนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของศิลปะมากกว่าเรื่องราวของศาสตร์ทางความเชื่อ  บางคนเน้นการ ตั้งชื่อ ที่ทันสมัยแม้ว่ามันจะเป็นคำที่ไร้ความหมายแต่ได้ชื่อว่าอยู่ในกระแสก็ยังพอใช้การได้  แต่บางคนให้ความสำคัญกับความหมายมากจนเกินพอดีทำให้ชื่อเล่นของเด็กตัวน้อยๆกลายเป็นชื่อที่เรียกยากยิ่งกว่าชื่อจริงด้วยซ้ำไป  นี่คือวิวัฒนาการของการตั้งชื่อที่ถูกพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแนวคิดในการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย แนวใหม่ที่ทำให้หลายๆตำราถึงกับหงายเงิบและถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปอย่างไร้ความหมาย
                เด็กๆในยุคดิจิตอลมักจะมีชื่อเล่นที่เป็น 2 พยางค์ ที่แม้ว่ามันจะยุ่งยากในการเรียกขานแต่มันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเด็กดูน่ารักและทันสมัยมากขึ้นอาจจะด้วยความตั้งใจของพ่อแม่ที่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ดังกล่าวกับลูกหรืออาจจะเป็นเพราะสมัยนิยมเราก็ไม่สามารถที่จะระบุความต้องการได้อย่างชัดเจน 
ที่แน่ๆชื่อของเด็กทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น ชื่อจริงลูกชาย หรือชื่อจริงของลูกสาว ในยุคดิจิตอล ล้วนสร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ไหนจะต้องวุ่นวายกับ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และ วรรณยุกต์ ที่มีความซับซ้อน  จะต้องระวังในการจัดทำเอกสารเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด  ซึ่งการแก้ไขก็จะได้ยากขึ้นอีกด้วย  บางคนกว่าจะรู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่สะกดชื่อตัวและชื่อสกุลรวมถึงวันเดือนปีเกิดของตัวเองผิด  อายุก็ล่วงเลยเข้าไปถึงวัย 30   กว่าจะได้แก้ไขก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลไปพร้อมกันทีเดียวเลย 
ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงประเด็นของการ ตั้งชื่อ เล่นลูกแบบ 2 พยางค์ที่ถือว่าเป็นเทรนฮิตสำหรับยุคปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มว่าเด็กยุคใหม่ที่จะเกิดตามออกมาในอนาคตจะต้องมีชื่อเล่นที่มีพยางค์มากขึ้นอย่างแน่นอน
เหตุผล สำหรับการตั้งชื่อเล่นลูก 2 พยางค์ ล้วนเป็นเหตุผลที่แปลกใหม่ซึ่งตำราพรหมชาติไม่สามารถอธิบายแนวคิดและหาคำตอบให้กับชื่อเหล่านี้ได้นั่น เช่น
1. ตั้งชื่อ ลูกตามสถานที่ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือสถานที่ที่เคยไปเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจ  แต่ก็มีพ่อแม่บางคนที่ตั้งชื่อลูกว่ายุโรป   ปารีส  บรู๊คลิน  หรือซิดนีย์ แม้ตลอดชีวิตของพ่อแม่ไม่เคยย่างกรายออกนอกประเทศแม้แต่ครั้งเดียว แต่อาจเป็นความปรารถนาสูงสุดของชีวิตที่จะไปให้ถึงดินแดนในฝันจึงได้ตั้งชื่อลูกเอาไว้เพื่อเป็นความฝันอันสูงสุดนั่นเอง
2. ตั้งชื่อ ลูกตามความหมายที่ต้องการจะสื่อเข้าไปให้ถึงตัวเด็ก หรืออาจจะเป็นความคาดหวังที่พ่อแม่อยากให้เกิดคุณลักษณะดีๆขึ้นกับตัวลูก เช่น น้องแสนดี  น้องเพอร์เฟค  น้องปริ๊นเซสเป็นต้น
3. ตั้งชื่อ ลูกตามชื่อของบุคคล ดารา ตัวการ์ตูน  สัตว์  พืชพรรณ  หรือสิ่งของ ที่พ่อและแม่ชื่นชอบเช่น  ญาญ่า  เบลล่า  เบ็คแฮม  โลมา  นกยูง  ข้าวหอม  ไตตั้น  บริทนี่ เป็นต้น
4. ตั้งชื่อ ลูกเพื่อให้โดดเด่นแตกต่างและทันสมัย เช่น อินเตอร์  เฟซบุ๊ค ออนไลน์   บิ๊กไบค์เป็นต้น  แต่ชื่อที่โดดเด่นและทันสมัยลักษณะนี้มักจะเป็นชื่อที่ดูน่ารักของช่วงอายุในวัยเด็กเท่านั้นเมื่อโตขึ้นไปชื่อเหล่านี้อาจจะฟังดูแปลกๆในความรู้สึกของผู้เรียกขาน  โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานเป็นระดับหัวหน้างานเป็นข้าราชการระดับสูงถ้าลูกน้องใต้บังคับบัญชาจะเรียกขานชื่อเล่นของหัวหน้าก็คงจะรู้สึกเก้อเขินอยู่ไม่น้อย เพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าเด็กที่ใช้ชื่อเล่นโก้เก๋เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มักจะเปลี่ยนชื่อเล่นให้ดูภูมิฐานขึ้นหรืออาจจะใช้ชื่อจริงเป็นชื่อเล่นเพื่อให้คนเรียกติดปากไปเลยก็เป็นได้
5. ตั้งชื่อ ลูกตามความหมายพิเศษเช่น  อั่งเปา  โบนัส  พลอยใส  ไข่มุก  แพรวา  ฮีโร่  ชิชา  หมิงหมิง เป็นต้น ชื่อเหล่านี้มักจะสื่อความหมายถึงการที่ลูกจะนำพาโชคลาภวาสนาหรือสิ่งดีๆเข้ามาสู่ครอบครัวทั้งในช่วงเวลานี้ หรือในอนาคต  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความคาดหวังของพ่อแม่ที่เกิดขึ้นกับตัวลูกนั่นเอง
6. ตั้งชื่อ ลูกตามความสวยงามของธรรมชาติเช่น  ฟ้าคราม  ฟ้าใส  จันทร์เจ้า  อาทิตย์   น้ำไนล์ (แม่น้ำ) ภูผา น้ำใส เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น ชื่อเล่น ชื่อจริงลูกชาย หรือ ลูกสาว พ่อแม่ทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อทั้งสิ้นชื่อเล่นจะต้องเป็นชื่อที่ให้ความรู้สึกถึงความรักความผูกพันและสายใยที่มีให้กันในครอบครัว  ส่วนชื่อจริงของลูกนั้นก็ยังคงต้องสื่อความหมายทางความเป็นมงคลของชื่อและความเหมาะสมกับวันเดือนปีเกิดของเด็กอยู่ดี  เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อลูกจึงมีความหลากหลายในเรื่องของเหตุผลและความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอ
พ่อแม่ จะตั้ง ชื่อลูกชาย  หรือ ลูกสาว ด้วยการ ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย ให้เลิศหรูอลังการ เรียกขานได้ง่ายหรือยุ่งยาก เป็นชื่อไทยหรือชื่อฝรั่ง ก็สุดแท้แต่ความต้องการของผู้เป็นพ่อและแม่อย่างแท้จริง   แต่ทั้งนี้ความสำคัญของชื่ออยู่ที่ว่า ชื่อนี้ถูกเรียกจากใคร นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด  ถ้าชื่อที่ไพเราะและให้ความหมายดีแต่ถูกเรียกจากปากของพี่เลี้ยงต่างด้าว ที่พูดภาษาไทยยังไม่คล่องนัก ก็ไร้ความหมาย  เพราะเสียงที่เด็กต้องการให้เรียกชื่อของตัวเอง จะต้องเต็มไปด้วยน้ำเสียงรักห่วงใยและปรารถนาดีตลอดเวลาซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กต้องการได้ยินในน้ำเสียงจากคนที่เป็นพ่อแม่ มากที่สุด